COMPLETED PROJECTS
 
* Asir Nagar (Thirunindravur)
* Sri ram Nagar (Katharvedu)
* Vanavil Nagar I (Amithanallur)
* Vanavil Nagar II (Amithanallur)
* Jothi Nagar (Amanambakkam)
* Sri Ragavendra Nagar (Thirunilai)
* Vanavil Nagar I (Katharvedu)